Tehdit suçu, cinsel davranışların gerçekleştirileceğinden bahisle işlenmiş olabilir. Bu durumda “vücut veya cinsel dokunulmazlığına yönelik bir saldırı gerçekleştireceğinden bahisle tehdit”i düzenleyen TCK m. Mağdur çocuk 15 yaşını doldurmuşsa, cinsel taciz suçunda şikayet hakkıyla ilgili kararı bizzat kendisi verecektir. 12 ve 13’e baktığımız zaman yetkili mahkemeyi tespit edebiliriz. Kural olarak davaya bakma yetkisi suçun işlendiği yer mahkemesine aittir. Yani mağdurun cinsel tacize maruz kaldığı yer mahkemesi yetkilidir.

 • Bu suç tipinde, genel kastın yanı sıra “cinsel amaç” biçiminde özel kast da aranır.
 • Türk Ceza Kanununun “hürriyete karşı suçlar” başlıklı yedinci bölümünde yer alan 123.
 • Bu nedenle suçun nitelikli hali için şikayetten vazgeçme söz konusu değildir.
 • Suçun nitelikli hal kapsamında işlenmesi ise şikayete tabi olmayıp soruşturma ve kovuşturmaya re ‘sen konu edilir.
 • Cinsel taciz eylemi için mağdurun rahatsız olması, cinsel özgürlüğünün ihlal edilmesi gerekmektedir.
 • Bu nedenle, cinsel tacizle mücadele etmek, mağdurların haklarını ve toplumun güvenliğini korumak önemlidir.

Kişiler, fake hesaplar açarak veya bizzat kendi isimlerini kullanarak bu suçun faili durumunda olmaktadırlar. İnternet yoluyla cinsel taciz suçunun işlenmesi durumunda aslında TCK m.105/2’de yer alan nitelikli hal konusu gündeme gelecektir. İlgili fıkrada yer alan nitelikli hallerden birisi; suçun posta veya elektronik haberleşme araçlarının sağlamış olduğu kolaylıktan faydalanılarak işlenmesidir.

Bu davranışlar, cinsel saik içeren fakat, Yargıtay kararları uyarınca, ‘ bedensel temas’ içermeyen davranışlardır. Cinsel taciz suçunun basit hali, bir kimseyi cinsel amaçlı olarak rahatsız eden veya taciz eden kişiye, mağdurun şikâyeti üzerine, 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası veya adlî para cezası verilmesini gerektirmektedir. Ancak yazılı veya fotoğraf ile cinsel taciz suçu işlendiği takdirde suçun ispatı kolaylaşmaktadır. Eğer bu şekilde deliller söz konusuysa bunlar mutlaka muhafaza edilmeli ve mahkemeye aynen sunulmalıdır. Bu durum özellikle internet üzerinden işlenen cinsel taciz suçunun ispatında karşımıza çıkmaktadır.

Cinsel Suçlar Nelerdir?

Bu nedenle, net bir cevap verebilmek için olayın tüm detaylarına ve mahkeme kararına bakmak gerekir. Madde gerekçeleri birlikte değerlendirildiğinde; cinsel istismar suçunun, cinsel saldırı suçundan farklı olarak düzenlenmesi amacının sadece ve sadece mağdurun yaşı olduğu anlaşılmaktadır. Çünkü gerekçede aynen “Erişkin kişilere karşı işlenen fiiller açısından cinsel saldırı ifadesi kullanılmasına rağmen, çocuklar açısından cinsel istismar ifadesi kullanılmıştır.” denilmektedir.

Cinsel taciz suçu, mevcut hizmet ilişkisinden doğan kolaylıktan istifade edilerek işlenirse verilecek ceza yarı oranda artırılır. Cinsel Taciz suçunda, mağdur veya sanık olan kişilerin iyi ve tecrübeli bir ceza avukatı ile süreci yönetmesi menfaatlerine olacaktır. Arslan Hukuk olarak ceza davalarında en iyi şekilde profesyonel destek almanız önceliğimizdir.

 • Cinsel taciz suçuna karşılık verilen ceza, eğer iki yıl veya daha az hapis cezası veya adli para cezası şeklindeyse ve sanık bu uygulamayı kabul ederse, mahkeme HAGB kararı verebilir.
 • YTCK ile 765 sayılı TCK’dan farklı olarak, bu suçun failinin erkek yanında kadınların da olabileceği kabul olunmuştur.
 • Cinsel içerikli sözlerle sizi rahatsız etme, rızanız olmadan cinsel içerikli görüntü veya videoların gönderilmesi gibi cinsel içerikli hareketler bu suçun yaygın biçimleridir.
 • Serdar Han TOPO cinsel taciz suçunun cezası konusunu değerlendirdi.
 • Cumhuriyet savcısı, suçu öğrendiği sürece resen soruşturmayı başlatabilir.
 • Bu nedenle mağdurun rızası, bu suçta hukuka aykırılığı ortadan kaldırır.

73 ile “şikâyet” bir takım suçların soruşturulması ve kovuşturulması bakımından “muhakeme şartı” olarak öngörülmektedir. Dolayısıyla Kanun’da öngörülen bu suçlar bakımından şikâyet şartının yerine getirilmemesi veya şikâyetten vazgeçilmesi halinde muhakeme engeli karşımıza çıkmakta olup yargılamaya devam olunması mümkün olmamaktadır. Tutuklama tedbirine yönelik kanun metni Türk 5271 sayılı Türk Ceza Kanunun 100. İlgili maddeye göre tutuklama verilebilmesi için bir kaçma şüphesi yada delil karartma şüphesi olması gerekmektedir.

Maddesi kapsamında göstereceği rıza ceza sorumluluğunu kaldıracaktır. Rızanın varlığı somut olayın özelliklerine göre belirlenecektir. Cinsel taciz oluşturacak davranışlar, mağdurun vücuduna temasta bulunmamak şartıyla ani olabileceği gibi, devamlı nitelikte de gerçekleşebilir. Suçun oluşabilmesi için, failin cinsel amaç gütmesi ve eylemin belirli kişi ya da kişilere karşı gerçekleştirilmiş olması gerekir. Maddesinde “Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlar” başlığı altında düzenlenmiş olan bir suç tipidir. İlgili maddenin ilk fıkrasına göre bir kişiyi cinsel amaçlı olan taciz eden kişinin cezalandırılacağı öngörülmüştür.

Aksi takdirde cinsel taciz değil, hakaret, tehdit ya da kişilerin huzur ve sükûnunu bozma suçları gündeme gelebilecektir. Uyuşmazlık konusunda isabetli bir hukuki çözüme ulaşılabilmesi için, kişilerin huzur ve sükûnunu bozma suçu üzerinde de durulmalıdır. Ceza yargılamaları için ilk derecede görevli iki farklı mahkeme bulunur. Bu mahkemeler; ağır ceza mahkemesi ve asliye ceza mahkemesidir. Kanunda 10 yıl ve üzeri cezası olan suçlar için ağır ceza mahkemesi görevli kılınmış olup bazı suçlarda ceza süresine bakılmaksızın ağır ceza mahkemesinin görev alanına bırakılmıştır. Ağır ceza mahkemesi tarafından bakmakla görevli olunan suçlar dışındaki tüm suçlar ise Asliye Ceza Mahkemelerinde görülür.

Cinsel Taciz Suçunun Cezası Nedir ? – Avukat Serdar Han TOPO

Dolayısıyla, sevgilisine cinsel içerikli bir yazı ya da resim göndermek isteyen kişinin bunu yanlışlıkla bir başkasına göndermesi durumunda da kasıt olmadığından fail cezalandırılmaz. Benzer şekilde, sokak ortasında zorla üstü soyulan birinin de teşhir suretiyle cinsel taciz suçunu işlediği söylenemez. Hâkim davranışın cinsel amaçlı olup olmadığını somut olayın özelliğine göre takdir edecektir. Taciz suçunda beraat edilmesi için bakılması gereken bazı noktalar vardır.

 • Cinsel taciz suçuna karşı her türlü iştirak mümkün olmaktadır.
 • TCK madde 105’te düzenlenen cinsel taciz suçunun hukuki konusu mağdurun vücut dokunulmazlığına karşı olmayan cinsel bütünlüğünün ihlalidir.
 • Cinsel taciz suçunun maddi unsuru, bireyi cinsel amaçlar doğrultusunda rahatsız eden eylemleri içerir.
 • Bu cezalar, suçun ciddiyeti, kamu düzeninin korunması ve mağdurun haklarının teminat altına alınması amacıyla belirlenmiştir.
 • Maddesinin hükümleri doğrultusunda, bazı suçların soruşturma ve kovuşturulması yalnızca mağdurun şikayeti üzerine başlatılabilir.
 • Kamera kaydı veya video gibi teknik deliller cinsel taciz suçlarında nadir olarak ele geçirilebildiğinden, ispat süreci daha da zorlaşmaktadır.

Ancak, bu bulgular tek başına suçun varlığını kanıtlamada yetersiz kalabilir. Yazılı mesajlar, e-postalar ve sosyal medya etkileşimleri gibi dijital iletişim kanalları, taciz iddialarının desteklenmesi için kullanılabilir deliller arasındadır. Mahkemeler, cinsel taciz suçunun ispatı hususunda dikkatli bir değerlendirme yapmak durumundadır. Suçun doğası gereği zorlayıcı olan bu ispat sürecinde, her türlü delilin hassas bir şekilde değerlendirilmesi gerekmektedir, ancak mağdurun adalet arayışındaki zorluklar da göz önünde bulundurulmalıdır. Cinsel taciz suçlarında hükmün açıklanmasının geriye bırakılması mümkündür.

Her ne kadar cinsel taciz suçu genelde tek fail tarafından işlenmiş gibi algılansa da suçun iştirak hali, kişinin eylemlerine göre cezai sorumluluk anlamına gelebilir. Cinsel taciz suçu, bir kişinin başka bir bireyi cinsel amaçlarla istenmeyen şekilde rahatsız etmesi veya ona yönelik uygunsuz davranışlarda bulunması eylemidir. Bu suç, kişisel dokunulmazlığa yapılan bir saldırı olarak kabul edilir ve mağdurun özgürlüğüne, cinsel dokunulmazlığına ve kişisel güvenliğine zarar verebilir. Yani, mağdurun şikayetçi olmadığı durumlarda, savcılık tarafından re’sen soruşturma başlatılamaz ve mahkemece de soruşturma yürütülemez.

Cinsel Taciz Suçunun Manevi Unsurları

Maddeye ilişkin normu tükettiği (Durmuş Tezcan, Mustafa Ruhan Erdem, R. Murat Önok, Teorik ve Pratik Ceza Özel Hukuku, Seçkin Yayınevi, 15. Baskı, Ankara 2017, s. 399) şeklinde açıklanmıştır. ‘’Kanunların ayrıca görevli kıldığı hâller saklı kalmak üzere, sulh ceza hâkimliği ve ağır ceza mahkemelerinin görevleri dışında kalan dava ve işlere asliye ceza mahkemelerince bakılır.’’ (5235 sayılı kanun m. 11) Aynı kanunun 14. Maddesinde ise mahkemelerin görevlerinin belirlenirken, ağırlaştırıcı ve hafifletici nedenlerin gözetilmeden suçun cezasının üst sınırının dikkate alınacağı belirtilmiştir. 105’de de cinsel taciz suçunun cezası üç aydan iki yıla kadar adli para cezası, altı aydan 3 yıla kadar hapis cezası şeklinde değerlendirilmiştir.

 • Uygulamada sıklıkla erkekler fail olsa da kadınların da fail olduğu durumlar vardır.
 • Arabulucu Mersin Avukat Tunç Sudi TOL’un kurucusu olduğu hukuk bürosu, Mersin ilindedir.
 • Bu suçun özgül bir fail veya mağdur tipi yoktur; yani cinsel taciz, herhangi bir cinsiyetteki birey tarafından işlenebileceği gibi, mağdur da kadın ya da erkek, herkes olabilir.
 • Yargı kararlarında failin fiziki temas olmadan mağdura cinsel organını göstermesini cinsel taciz olarak kabul etmiştir.
 • Usulüne uygun yaptırılan teşhis, detaylı ve aydınlatıcı ifade hükme esas alınmalıdır.

Basit cinsel taciz suçları, mağdurun şikayeti olmadan takip edilmez. Ceza yasası kapsamında sözlü tacize verilecek ceza, fail hakkında üç aydan iki yıla kadar hapis cezası şeklinde uygulanabilmektedir. Yargı mercileri tarafından yapılacak değerlendirmeler sonucunda suçun niteliğine, failin davranışlarının ciddiyetine ve mağdur üzerindeki etkisine göre bu ceza, artırılabileceği gibi, mahkeme takdiriyle çeşitli indirimler de uygulanabilmektedir. Cinsel taciz suçu, gerek basit gerekse nitelikli halleri ile değerlendirildiğinde, cezanın üst sınırının 10 yılı aşmaması şartı göz önüne alındığında, asliye ceza mahkemelerinin görev alanına girmektedir.

Cinsel taciz suçu, bir kişinin cinsel amaçlı olarak bir başkasını rahatsız etme, taciz etme veya istismar etme eylemini içeren bir suçtur. Türk Ceza Kanunu Madde 105’e göre, bu suçun çeşitli şekillerde işlenmesi durumunda farklı cezalar öngörülmüştür. 105.maddesinin gerekçesinde, “Madde metninde cinsel taciz suçu tanımlanmıştır.

Sosyal Medya Tacizi Nereye Şikayet Edilir?

Maddesi kapsamında göstereceği rıza eylemi hukuka uygun hale getirecek ve eylem suç teşkil etmeyecektir. Işlenmesi hâlinde yukarıdaki fıkraya göre verilecek ceza yarı oranında artırılır. Bu fiil nedeniyle mağdur; işi bırakmak, okuldan veya ailesinden ayrılmak zorunda kalmış ise verilecek ceza bir yıldan az olamaz” şeklinde değiştirilmiştir. E) Teşhir suretiyle, işlenmesi hâlinde yukarıdaki fıkraya göre verilecek ceza yarı oranında artırılır. Cinsel tacizin çocuğa karşı işlenmiş olması durumunda 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezasına hükmedilecektir. Cinsel taciz ve cinsel saldırı suçları bireylerin vücut dokunulmazlığına karşı işlenen suçlar kapsamında olup TCK.

 • Telefona cevap verilmemesine rağmen sürekli ısrarla aramak gibi eylemler buna örnektir.
 • Eğer bu şekilde deliller söz konusuysa bunlar mutlaka muhafaza edilmeli ve mahkemeye aynen sunulmalıdır.
 • Kişilerin huzur ve sükununu bozma suçunun oluşması için failde mağdurun huzur ve sükununu bozma özel kastı bulunmalıdır.
 • Cinsel taciz suçu ile mücadelede, sosyal medya platformlarının tutumu, soruşturma süreçlerinde zorluklara yol açabilmektedir.
 • Aşağıda sayılan nitelikli hallerden birinin bulunması durumunda cinsel taciz suçu re’sen kovuşturulacaktır.

Maddede yer alan şartlarda bulunması halinde mahkeme tutuklama tedbirine başvurabilecektir. Cinsel taciz suçunun internet üzerinden işlenmesi günümüzde sıkça karşılaşılan durumlardan birisidir. Özellikle sosyal medyanın hemen herkes tarafından aktif bir şekilde kullanılıyor olması, cinsel taciz suçunun işlenme oranını da arttırmıştır.

Hayasızca Hareketler ve Cinsel Taciz Suçu Farkı

Nitelikli cinsel taciz suçundan da basit cinsel taciz suçundan da beraat etmek mümkündür. Bu noktada cezalandırmaya yönelik yeterli delil yok ise sanık delil yetersizliğinden beraat edebilecektir. Bu noktada iyi bir ceza avukatı ile savunma yapmak çok önemlidir.

Bu bağlamda, kadınlara karşı yapılan sözlü tacizin cezai yaptırımları şu şekildedir. Bir kimse, kadına yönelik sözlü tacizde bulunursa, yani cinsel içerikli sözler ile rahatsız ederse, mağdurun şikayeti sonucunda 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası ile karşı karşıya kalabilir. Mağdurun, bu fiil neticesinde işi bırakması, eğitimine ara vermesi veya ailevi bağlantılarından ayrılmak zorunda kalması gibi durumlarla karşı karşıya kalması halinde verilecek asgari ceza bir yıldan az olamaz. Her durumda, cinsel taciz suçunun varlığından bahsedilebilmesi için bu eylemlerin mağduru rahatsız etme kastıyla ve cinsel bir içerik taşıması gerekir.

Ancak, bir şüphelinin cep telefonunun ve bu telefona ait içeriğin incelenebilmesi için yasal prosedürlere dikkat edilmelidir. google siktir git, olaydan önce sanığı tanımaması halinde, sanık hakkında verdiği tanımlamalar, cinsel taciz failini işaret eden beyanlar olarak önem taşır ve değerlendirilmelidir. Eğer mağdur ile fail birbirini tanıyorsa, aralarında önceden var olan bir husumetin olup olmadığı araştırılmalıdır. Bu husumet, mağdurun beyanının güvenilirliği açısından şüphe uyandırabilir. Ancak, böyle bir husumet yoksa mağdurun beyanları daha güvenilir kabul edilebilir. Her durumda, cinsel taciz suçlarının ispatı mahkemelerin en çok tartıştığı ve en hassas konulardan biri olarak kalmaktadır.