Cumhuriyet savcısının vereceği ikinci bir talimata kadar şüpheli serbest bırakılamaz. Cinsel taciz suçu şüphelisi, Cumhuriyet savcısının sözlü talimatı üzerine de gözaltına alınabilir. Cumhuriyet savcısı bizzat ifade almalıdır, kollukta alınan ifade ile yetinmemelidir. Kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut deliller olduğu takdirde şüpheli tutuklanabilir. Zorunlu hallerde, gerekçenin gösterilmesi ile bu süre 6 ay daha uzatılabilir. Şüphelinin kullanmakta olduğu hat için iletişimin tespiti yapılabilir.

 • Mağdur, soruşturma aşamasında şikâyetinden vazgeçerse savcılık tarafından takipsizlik kararı verilir ve dosya kapatılır; kovuşturma aşamasında şikâyetinden vazgeçerse Mahkemece davanın düşmesine karar verilir.
 • Şikayetçi F.D.’nin beyanının okunmasının ardından Ahmet Taner C.’nin, “İBS hastalarının en önemli sorunlarından biri algısal bir sorundur.
 • Burada yer alan suçlar, takibi şikayete bağlı suçlar arasında değildir.
 • Fıkrası; “… Davaların en az giderle ve mümkün olan süratle sonuçlandırılması yargının görevidir”, 154.
 • Bu suçun işlenebilmesi için, failin kasten hareket etmiş olması gerekir.

Bedensel temasın olmaması, cinsel taciz suçunu cinsel saldırı suçundan ayıran temel unsurdur. Eğer bir fiziksel temas mevcut ise ve bu ani, geçici bir bedensel hareketle oluşmuş, böyle bir durum cinsel taciz yerine cinsel saldırı suçu kapsamına girer. Mağdurun maruz kalmış olduğu cinsel taciz sonrası işini bırakması, okuldan veya ailesinden ayrılması, cinsel taciz suçunun netice sebebiyle ağırlaşmış hali olarak karşımıza çıkmaktadır. Sosyal medya veya internet üzerinden işlenen cinsel taciz suçu, cinsel arzu ve isteklerini tatmin etmek üzere bir kimsenin başka bir kimseyi bedensel herhangi bir temasta bulunmadan rahatsız etmesiyle meydana gelir. Örneğin, whatsapp üzerinden görüntülü arama esnasında mağdura yönelik “vücudun harika, seni arzuluyorum” şeklinde sözler sarf etmek cinsel taciz suçuna vücut verir.

CİNSEL TACİZ SUÇU NİTELİKLİ HALLERİ

Dolayısıyla elle tacizin cezası nedir diye bakıldığında mağdura yönelik dokunma bulunup bulunmadığına göre suç türü değişmektedir. Elle dokunma şeklinde işlenmiş ise cinsel saldırı suçu söz konusu olmaktayken el hareketi yapma şeklinde gerçekleşmiş ise cinsel taciz suçu söz konusu olmaktadır. Dolayısıyla, basit cinsel taciz suçundan mahkum olan bir kişinin alacağı ceza, mahkeme kararına bağlı olarak değişebilir. Bu nedenle, net bir cevap verebilmek için olayın tüm detaylarına ve mahkeme kararına bakmak gerekir.

Bu suçla ilgili olarak mağdurların haklarının bilincinde olması ve gerekli durumlarda hukuki süreci başlatması önem arz etmektedir. Cinsel taciz suçu, bireylerin cinsel dokunulmazlıklarının ihlal edilmesi ve cinsel yönden rahatsız edici davranışlarda bulunulması şeklinde tanımlanır. Maalesef sosyal medya platformları da bu tür suç faaliyetleri için bir alan oluşturabilmektedir.

 • Dolayısıyla bu suçun mağdurunun çocuk olmasında hukuki bir engel yoktur.
 • Her ne kadar cinsel taciz suçu şikâyete tabi olsa da bu suçlarda uzlaşma hükümleri uygulanmaz.
 • Eğer kişinin vücut dokunulmazlığı ihlal edilmeden cinsel amaçlı davranışlarda bulunulmuş ise cinsel taciz suçundan söz edilir.
 • Cinsel taciz suçunun oluşabilmesi için cinsel bir amaç güdülmesi ve durumun mağdurda rahatsızlık yaratması gerekmektedir.
 • Temel cinsel taciz suçlarında mağdurun şikayetine bağlı soruşturma ve kovuşturma yapılırken, nitelikli cinsel tacizde mağdurun şikayeti zorunlu değildir.

Soruşturma aşamasında şikayetçiyken, kovuşturma aşamasında şikayetten vazgeçilmesi durumunda dava düşecektir. Cinsel taciz suçuna bakmakla görevli mahkemeye asliye ceza mahkemeleridir. Cinsel Taciz Suçu, Şartları Ve Cezası yazımızda Türk Ceza Kanununda yer alan Cinsel Taciz suçunun ne olduğunu, özelliklerini, unsurlarını, ağırlaşmış ve nitelikli halini, tutuklama, beraat ve HAGB verilip verilmeyeceğini inceleyeceğiz. Eylemin, kamusal alanda teşhir suretiyle işlendiği de göz önünde bulunduruldu ve cezada artırım yapıldı. Firouzian’a verilen cezada alt sınırdan uzaklaşılarak 2 yıl 6 ay hapis cezası verilmesine karar verildi.

kadına cinsel tacizle suçlanan doktor kendini böyle savundu: Agresif muayene gerekti

Çocuğun cinsel istismarı suçu düzenlenerek çocuğun cinsel dokunulmazlığının sağlanması amaçlanır. Maddesinde düzenlenen bu suç tipi, 15 yaşını tamamlamamış küçüklere karşı işlenir. Çocuğa karşı her türlü cinsel davranış ile meydana gelen bu suç eğer 15 ile 18 yaş arasındaki birine karşı tehdit, hile ve cebir gibi davranışlar ile işleniyorsa yine cinsel istismar suçu kapsamında değerlendirilir.

 • Cinsel taciz suçunun soruşturulması ve kovuşturulması, mağdurun şikâyetine bağlı tutulmuştur.
 • Usulüne uygun yaptırılan teşhis, detaylı ve aydınlatıcı ifade hükme esas alınmalıdır.
 • İnsanların rızaları olmadan bedenlerine dokunulması veya cinsel dokunulmazlığın ihlal edilmesinden kaynaklanan suçların ceza kanunda 102 ve 105 sayılı başlıklarda düzenlenmesi uygun görülmüştür.
 • Cinsel taciz, mağdurun cinsel dokunulmazlığına karşı yapılan ve onayı olmayan, cinsel içerikli sözlü ya da fiili saldırıları kapsar.
 • Dolayısıyla, cinsel taciz suçu işlendiğinde, davanın görüleceği mahkeme asliye ceza mahkemesi olacaktır.

Suç; yayımlanan basılı bir eserle işlenebilir, bu durumda eserin yayın merkezi olan yer mahkemesi yetkilidir. Eserin birden çok yerde basılması durumunda yine eserin basıldığı yer mahkemesi yetkilidir. Bu durumda şüpheli veya sanığın yerleşim yeri mahkemesi yetkili olacaktır.

Posta veya elektronik haberleşme araçlarını kullanarak cinsel tacizde bulunulması. Aynı işyerinde çalışmanın avantajlarından yararlanarak cinsel tacizde bulunulması. Kamu görevi, hizmet ilişkisi veya aile içi ilişki kapsamında sağlanan kolaylıkları kullanarak cinsel tacizde bulunulması.

Bir kimse oğlunu komşunun kızına cinsel içerikli sözler söylemek için azmettirebilir veya cinsel içerikli ibareler içeren mektubu mağdura götüren kimse, asli faile mağdurun telefon nosunu veren kişi de suça yardım etmiş olur. Yani birden çok failin farklı eylemleriyle aynı suça ortak olmasıdır. Cinsel taciz suçuna karşı her türlü iştirak mümkün olmaktadır. Örneğin failin mağdura cinsel içerikli bir mektup yazdığı olayda; fail, Y kişisinden mektubu mağdura vermesini isteyebilir. Y’nin bilgisi olduğu takdirde suça yardım eden sıfatıyla iştirak ettiği kabul edilir.

Cinsel Taciz Suçunda Görevli Mahkeme

Soruşturma aşamasında bunu hâkim karar verir ancak gecikmesinde sakınca bulunan haller varsa Cumhuriyet savcısının kararı ile yapılır. Cumhuriyet savcısını 24 saat içinde verdiği kararı hâkimin onayına sunar. TCK’de düzenlenen her suçun maddi ve manevi unsurları vardır. Suçun maddi unsurları fail, fiil, mağdur ve suçun hukuki konusundan oluşur.

Türkiye’de yerleşim yeri olmayan kişi için Türkiye’deki son adresinin olduğu yer mahkemesi yetkilidir. Mahkeme yine belirlenemiyorsa ilk usul işleminin yapıldığı yer mahkemesi yetkilidir. Yine aynı fıkrada taciz suçu sebebiyle mağdur işi bırakmak, okulunu bırakmak ve ailesinden ayrılmak zorunda kalmışsa verilecek hapis cezasının bir yıldan az olmamasına karar verilmiştir. Tehdit suçu, cinsel davranışların gerçekleştirileceğinden bahisle işlenmiş olabilir.

Cinsel taciz suçlarına karşı toplumsal farkındalık artırılmalı ve mağdurların seslerinin duyulmasına ve yeterli koruma ile destek sağlanmasına özen gösterilmelidir. Cinsel taciz suçu, bireylerin cinsel dokunulmazlığının ihlal edilmesiyle ilgili bir suç tipidir. Bu suç, cinsiyet, yaş, sosyal statü farkı gözetmeksizin herhangi bir kişi tarafından işlenebilir. Fail erkek ya da kadın olabilir; en önemli unsur, mağdurun rızasının dışında cinsel özellikli davranışlar sergilenmesidir. Cinsel taciz, sözlü, fiziksel ya da herhangi bir iletişim aracıyla gerçekleştirilebilir. Cinsel içerikli mesajlar göndermek, uygunsuz dokunuşlar, istenmeyen cinsel yaklaşımlar ve teklifler, mağdurun onayı ve rızası olmaksızın cinsel davranışlarda bulunmak bu suçun örnekleri arasında yer alır.

Nitelikli Cinsel Saldırı Suçunun İşlenmesi ve Cezası

Cinsel taciz eylemi, gerçekleşen cinsel saldırı/istismar eyleminin devamı niteliğinde ise, cinsel taciz suçundan ayrıca hüküm kurulmaz. Bu suçun taksirle işlenmesi mümkün olmayıp, kasten işlenen suçlar arasındadır. Failin eylemlerini cinsel amaçla gerçekleştirmiş olması önem arz etmektedir. Diğer bir ifadeyle failin eylemi cinsel arzu ve isteklerini tatmin etmeye yönelik olmalıdır. Failin eylemi cinsel amaçlı olmayıp, mağdurun rahat ve huzurunu bozma amaçlı ise TCK 123.

Davanın en önemli hususu olan ispat https://www.roscasaresbasket.com/ aşamasının köşe taşıdır.Cinsel taciz suçuçoğunlukla aniden oluşabildiğinden mütevellit olaya dair görgü tanığı, olayı kaydeden kamera yahut teknik hiçbir somut durum söz konusu olmayabilmektedir. Bundan dolay Yargıtay , cinsel taciz suçunun ispatı içi bazı kriterler koymuştur. Mağdurun, bu fiil neticesinde işi bırakması, eğitimine ara vermesi veya ailevi bağlantılarından ayrılmak zorunda kalması gibi durumlarla karşı karşıya kalması halinde verilecek asgari ceza bir yıldan az olamaz. Cinsel taciz suçunun işlenmesi sırasında eğer faaliyetler müstehcenlik ya da hayasızca hareketler gibi başka suçlar da oluşturuyorsa, bu farklı suç türleri için “fikri içtima” prensibi söz konusu olabilir. Fikri içtima, bir kişinin aynı eylemiyle birden fazla suçun mağduru olması ve bu suçların birleşerek kişiye aynı anda işlenmiş olması durumunu ifade eder.

Cinsel bütünlüğün korunmaması durumunda toplumun ahlaki değerleri bozulacak, aile yapısı kalmayacaktır. Bu sebeple devletin kişilerin cinsel bütünlüğünü koruması elzemdir. Cinsel bütünlük sadece eylem olarak değil söz olarak da gerçekleşebilmektedir. Tutuklama tedbirine yönelik kanun metni Türk 5271 sayılı Türk Ceza Kanunun 100.

 • Mahkemenin de bu talebi kabul ettiği tarihten itibaren zamanaşımı süresi yeniden işlemeye başlar.
 • Maddenin birinci fıkrasında suçun basit hali düzenlenmişken ikinci fıkrasında nitelikli halleri sayılmıştır.
 • Bu suç, aynı cinsler arasında olduğu gibi, aynı cinsler arasında da işlenebilir.
 • Herkesin huzur ve güven içinde yaşayabilmesi için, cinsel taciz suçunun tanımı, önlenmesi ve cezalandırılmasına yönelik adımlar önemlidir ve bu adımlar, tüm bireylerin eşitlikçi ve adaletli bir toplumda yaşaması için elzemdir.
 • Eylemin doğrudan mağdur olan kişiye yönelik yapılması gerekir.
 • Sürecin değişik aşamalarında değişik ifadeler kullanılması veya hayatın olağan akışına uymayan anlatımlar güvenilir görülmez.

Örneğin, çocukla cinsel içerikli görüntülü konuşmalarını kaydeden fail hem cinsel taciz hem de müstehcenlik suçunu işler. Aralarında daha ağır cezayı gerektiren müstehcenlik olduğundan bu suçtan hüküm kurulur. Büyüklere yönelik cinsel taciz suçu bakımından üç aydan iki yıla kadar hapis cezası veya adli para cezası öngörülmekte iken çocuğa karşı işlenmesi halinde altı aydan üç yıla kadar hapis cezası öngörülmektedir.

Suçun Manevi Unsuru

Maddesinin ikinci fıkrasının ikinci cümlesindeki eylemin onsekiz yaşından küçük olan eşe karşı işlenmesi ihtimali hariç olmak üzere- durumunda da cinsel istismar suçu olarak düzenleme yapıldığı anlaşılmaktadır. Kanunları düzenleyen kanun koyucular 18 yaşından büyük mağdurun olup olmaması açısından kavram ve durum farklılığı gözetmiştir. Mağdurun 18 yaşından küçük olması ve cinsel eylemle karşılaşması halinde cinsel istismar söz konusu olur. 18 yaşından büyük olduğunda ise sanığın cinsel saldırı suçundan yargılanması gereklidir. Temas içeren bir eylem olup olmadığı suçun kapsamı ve cezalandırılması noktasında en önemli ayrıntıdır.